Commissie heroverweging

Commissie Heroverweging

Zijn de voorrangsregels volgens u niet goed toegepast? Vindt u dat er het plaatsingsadvies van Schoolwijzer leidt tot evident onaanvaardbare gevolgen? Dan kunt u de onafhankelijke Commissie Heroverweging verzoeken het plaatsingsadvies opnieuw te beoordelen (heroverwegen).

Een verzoek indienen

U kunt een schriftelijk verzoek bij deze onafhankelijke commissie indienen als u vindt dat:

 • de voorrangsregels niet juist zijn toegepast of;
 • de hardheidsclausule moet worden toegepast.
   

De hardheidsclausule
De hardheidsclausule kan door de Commissie worden toegepast als aan twee voorwaarden is voldaan:

 • er is sprake van een situatie die bij het opstellen van de voorrangsregels niet te voorzien was en waarmee daarom bij het opstellen van de voorrangsregels geen rekening is gehouden;
 • de toepassing van de voorrangsregels leidt tot evident onaanvaardbare gevolgen.

De Commissie heeft in de afgelopen jaren enkele honderden verzoeken behandeld en heeft daarin vaak moeten oordelen over de toepassing van de hardheidsclausule. De Commissie heeft in haar adviezen uitgemaakt dat in de volgende situaties een beroep op de hardheidsclausule niet wordt gehonoreerd omdat de situatie bij het opstellen van de voorrangsregels niet onvoorzien was:

 • als een kind niet op de dichtstbijzijnde school wordt geplaatst;
 • als het kind als enig buurtkind niet op een bepaalde school is geplaatst;
 • als het voor ouders lastig/problematisch is om een kind naar een bepaalde school te brengen en te halen;
 • als het kind al naar een kinderdagverblijf gaat dat of een peuterspeelzaal gaat die is verbonden aan de school, ook als sprake is van een Integraal Kind Centrum met doorlopende leerlijnen;
 • als het kind al is ingeschreven op de buitenschoolse opvang van een bepaalde school;
 • als de ouders voor de opvang afhankelijk zijn van een oppas die het kind niet kan halen van de betreffende school;
 • als een medewerker van de school de suggestie heeft gewekt dat er voldoende plaatsen beschikbaar zouden zijn;
 • als een kind hoogbegaafd is of het vermoeden van hoogbegaafdheid bestaat en ouders daarom graag een plaats willen op een school met een hoogbegaafdenafdeling/unit;
 • als een broer of zus naar een hoogbegaafdenafdeling van een bepaalde school gaat en ouders wensen dat hun kind daarom ook naar die school gaat;
 • als ouders graag een school met een bepaald onderwijsconcept (bijvoorbeeld Montessori, Dalton, leerpleinen, traditioneel klassensysteem) voor hun kind wensen, ook als zij denken dat dit beter is voor hun kind;
 • als een (pedagogisch) medewerker van een kinderdagverblijf vindt dat een bepaalde school het beste zou zijn voor een kind;
 • als ouders kiezen voor een school met een bepaalde denominatie (bijvoorbeeld rooms-katholiek of protestant) en er binnen een afstand van 6 kilometer een andere school is van die denominatie waar wel plaats is;
 • als een kind dat niet (meer) in Nijmegen woont een broer of zus heeft die in Nijmegen naar school gaat;
 • als een kind eind december 4 jaar wordt en er in de groep voor kinderen die na 1 januari 4 jaar worden nog wel plaatsen beschikbaar zijn;
 • als een kind voor 1 juni 4 jaar wordt en er in de groep voor kinderen die na 1 juni 4 jaar worden nog wel plaatsen beschikbaar zijn.

Toewijzing op grond van de hardheidsclausule

Een beroep de hardheidsclausule is door de Commissie in enkele gevallen wel toegewezen. Het ging dan vrijwel steeds om hele specifieke situaties die betrekking hadden op een ziekte of handicap van het kind of een van de gezinsleden waardoor plaatsing op een bepaalde school noodzakelijk was. In gevallen waarin ouders zich erop beroepen dat het vanwege een ziekte, handicap of de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind of een van de gezinsleden noodzakelijk is dat een kind naar een bepaalde school gaat, dan verlangt de Commissie wel dat het verzoek wordt ondersteund door een verklaring van een (onafhankelijke) deskundige, zoals bijvoorbeeld een arts of een orthopedagoog.    

 

Voorwaardelijke toewijzing

In februari van ieder jaar worden de meeste beschikbare plaatsen voor het volgende schooljaar verdeeld. Als ouders niet hebben meegedaan met de plaatsingsronde van februari en/of geen verzoek tot heroverweging naar aanleiding van de februarironde hebben ingediend, dan kan de Commissie, zelfs als een beroep op de hardheidsclausule wordt gehonoreerd het verzoek voorwaardelijk toewijzen. In dat geval bepaald de Commissie dat het schoolbestuur moet onderzoeken of er nog een plaats op de school te realiseren is. Als dat het geval is, dan wordt het kind alsnog geplaatst. Is dat niet mogelijk dan wordt het kind niet geplaatst op de school.
 

Indienen van een verzoek

Een verzoek tot heroverweging kunt u uitsluitend indienen door dit formulier volledig in te vullen en de plaatsingsbrief als bijlage mee te sturen. In het formulier is ruimte opengelaten om uw verzoek toe te lichten en te onderbouwen. Als de ruimte op het formulier daarvoor niet voldoende is, dan kunt u uw toelichting in een aparte bijlage meesturen. Het formulier biedt daarnaast de mogelijkheid om bijlagen te uploaden waarnaar u in uw verzoek verwijst, zoals rapportages, medisch dossier, verklaringen etc. In ieder geval bent u verplicht om een kopie van de plaatsingsbrief mee te sturen waar het verzoek betrekking op heeft. Als de Commissie uw verzoek heeft ontvangen, dan krijgt u per mail een ontvangstbevestiging.

U moet uw verzoek binnen 14 dagen na ontvangst van de brief van Schoolwijzer indienen. Als het verzoek te laat door de Commissie wordt ontvangen dan zal de Commissie doorgaans het verzoek niet in behandeling nemen, tenzij u een goede reden kunt aangeven waarom het verzoek te laat is ingediend, bijvoorbeeld als sprake was van overmacht.

Contactformulier Commissie heroverweging

Tip

Schoolwijzer adviseert om uw kind altijd op de toegewezen school in te schrijven. Uw kind is dan verzekerd van een plaats, ook al is dat niet op de 1e voorkeursschool. Stel dat de Commissie Heroverweging uw verzoek niet honoreert en u de toegewezen plaats niet heeft bevestigd met een inschrijving, dan moet u uw kind opnieuw aanmelden voor een volgende plaatsingsronde, waarin minder schoolplaatsen te verdelen zijn.

Mondelinge toelichting

De Commissie bepaalt op basis van uw verzoek of ze nog behoefte heeft aan nadere informatie om tot een oordeel te komen. Als dat het geval is, dan zal de Commissie u uitnodigen voor een hoorzitting waarin u de kans krijgt om uw verzoek mondeling toe te lichten. Als de Commissie geen aanleiding ziet voor een mondelinge behandeling dan zal ze u dat ook laten weten. Als u van mening dat dat u toch moet worden gehoord, dan kunt u dat laten weten. U moet dan wel aangeven waarom u dat vindt. De Commissie kan dan alsnog bepalen dat u voor een hoorzitting wordt uitgenodigd. De Commissie stelt in beginsel de datum en het tijdstip van de zitting vast waarop u uw verzoek mondeling mag toelichten. Als de Commissie van mening is dat een hoorzitting niet noodzakelijk is om tot een oordeel te komen over uw verzoek dan ontvangt u het advies schriftelijk.

Eindoordeel

U ontvangt binnen enkele dagen nadat de Commissie alle informatie heeft ontvangen die ze nodig heeft, het eindoordeel van de Commissie. Daarin laat de Commissie u weten of uw verzoek gegrond, ongegrond of niet-ontvankelijk is (de Commissie neemt in dat laatste geval het verzoek niet in behandeling). Enkele weken daarna ontvangt u ook de schriftelijke motivering van het eindoordeel van de Commissie.
 

Opnieuw aanmelden na uitspraak

Als een verzoek tot heroverweging is afgewezen, dan kunt u uw kind gewoon weer aanmelden voor de volgende plaatsingsronde. De Commissie probeert altijd voor de volgende plaatsingsronde haar oordeel aan de ouders te laten weten. In sommige gevallen, wanneer er bijvoorbeeld heel veel verzoeken moeten worden behandeld, dan lukt dat niet. In dat geval is het in ieder geval verstandig om uw kind zekerheidshalve weer aan te melden voor de volgende plaatsingsronde en dan niet eerst het advies van de Commissie af te wachten.

Voorbeelduitspraken

Wilt u weten wat de argumenten voor het verzoek en de uitspraken van de commissie waren? Aan de rechterkant van de pagina vindt u een verzameling situaties uit de praktijk. Deze voorbeelden kunnen u meer inzicht geven in wanneer de Commissie honoreert, afwijst of het verzoek niet in behandeling neemt.

Onafhankelijke Commissie

De onafhankelijke Commissie Heroverweging is benoemd door de deelnemende schoolbesturen, maar beoordelen verzoeken geheel onafhankelijk. De leden zijn:

 • Prof. mr. dr. Dick Mentink, emeritus hoogleraar Onderwijsrecht, voorzitter
 • Mr. Ben Vaessen, Vaessen Advocaten
 • Mr. Jeroen Peters, Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen
 • Mr. Bas Verheyden, Surquin-Verheyden Advocaten