Commissie heroverweging

Commissie Heroverweging

Zijn de voorrangsregels volgens u niet goed toegepast? Vindt u dat er het plaatsingsadvies van Schoolwijzer leidt tot evident onaanvaardbare gevolgen? Dan kunt u de onafhankelijke Commissie Heroverweging verzoeken het plaatsingsadvies opnieuw te beoordelen (heroverwegen).

Een verzoek indienen

U kunt een schriftelijk verzoek bij deze onafhankelijke commissie indienen als u vindt dat:

 • de voorrangsregels niet juist zijn toegepast of;
 • de hardheidsclausule moet worden toegepast.
   

De hardheidsclausule
De hardheidsclausule kan door de Commissie worden toegepast als aan twee voorwaarden is voldaan:

 • er is sprake van een situatie die bij het opstellen van de voorrangsregels niet te voorzien was en waarmee daarom bij het opstellen van de voorrangsregels geen rekening is gehouden;
 • de toepassing van de voorrangsregels leidt tot evident onaanvaardbare gevolgen.

De Commissie heeft in de afgelopen jaren enkele honderden verzoeken behandeld en heeft daarin vaak moeten oordelen over de toepassing van de hardheidsclausule. De Commissie heeft in haar adviezen uitgemaakt dat in de volgende situaties een beroep op de hardheidsclausule niet wordt gehonoreerd omdat de situatie bij het opstellen van de voorrangsregels niet onvoorzien was:

 • als een kind niet op de dichtstbijzijnde school wordt geplaatst;
 • als het kind als enig buurtkind niet op een bepaalde school is geplaatst;
 • als het voor ouders lastig/problematisch is om een kind naar een bepaalde school te brengen en te halen;
 • als het kind al naar een kinderdagverblijf gaat dat of een peuterspeelzaal gaat die is verbonden aan de school, ook als sprake is van een Integraal Kind Centrum met doorlopende leerlijnen;
 • als het kind al is ingeschreven op de buitenschoolse opvang van een bepaalde school;
 • als de ouders voor de opvang afhankelijk zijn van een oppas die het kind niet kan halen van de betreffende school;
 • als een medewerker van de school de suggestie heeft gewekt dat er voldoende plaatsen beschikbaar zouden zijn;
 • als een kind hoogbegaafd is of het vermoeden van hoogbegaafdheid bestaat en ouders daarom graag een plaats willen op een school met een hoogbegaafdenafdeling/unit;
 • als een broer of zus naar een hoogbegaafdenafdeling van een bepaalde school gaat en ouders wensen dat hun kind daarom ook naar die school gaat;
 • als ouders graag een school met een bepaald onderwijsconcept (bijvoorbeeld Montessori, Dalton, leerpleinen, traditioneel klassensysteem) voor hun kind wensen, ook als zij denken dat dit beter is voor hun kind;
 • als een (pedagogisch) medewerker van een kinderdagverblijf vindt dat een bepaalde school het beste zou zijn voor een kind;
 • als ouders kiezen voor een school met een bepaalde denominatie (bijvoorbeeld rooms-katholiek of protestant) en er binnen een afstand van 6 kilometer een andere school is van die denominatie waar wel plaats is;
 • als een kind dat niet (meer) in Nijmegen woont een broer of zus heeft die in Nijmegen naar school gaat;
 • als een kind eind december 4 jaar wordt en er in de groep voor kinderen die na 1 januari 4 jaar worden nog wel plaatsen beschikbaar zijn;
 • als een kind voor 1 juni 4 jaar wordt en er in de groep voor kinderen die na 1 juni 4 jaar worden nog wel plaatsen beschikbaar zijn.

Toewijzing op grond van de hardheidsclausule

Een beroep de hardheidsclausule is door de Commissie in enkele gevallen wel toegewezen. Het ging dan vrijwel steeds om hele specifieke situaties die betrekking hadden op een ziekte of handicap van het kind of een van de gezinsleden waardoor plaatsing op een bepaalde school noodzakelijk was. In gevallen waarin ouders zich erop beroepen dat het vanwege een ziekte, handicap of de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind of een van de gezinsleden noodzakelijk is dat een kind naar een bepaalde school gaat, dan verlangt de Commissie wel dat het verzoek wordt ondersteund door een verklaring van een (onafhankelijke) deskundige, zoals bijvoorbeeld een arts of een orthopedagoog.    

Voorwaardelijke toewijzing

Het uitgangspunt is dat een kind alsnog moet worden toegelaten op de school van eerste voorkeur als de Commissie een beroep op de hardheidsclausule honoreert. Er zijn echter gevallen waarin de Commissie weliswaar van oordeel is dat er terecht een beroep gedaan wordt op de hardheidsclausule, maar dat dat dit er niet noodzakelijkerwijs toe leidt dat een kind ook geplaatst wordt op de school van voorkeur. In dat geval kan de Commissie een verzoek ‘voorwaardelijk’ toewijzen. Dit kan het geval zijn als een verzoek tot heroverweging geen betrekking heeft op plaatsingsadvies dat naar aanleiding van de februari-matching is afgegeven, of als het gaat om de plaatsing van een kind in een hogere groep dan groep 1.  De gedachte hierachter is dat scholen direct na de februari-matching en ten aanzien van kinderen in groep 0 en 1 vaak nog wel oplossingen kunnen vinden om extra kinderen te plaatsen in het volgende schooljaar. Als het gaat om matchingsrondes na februari en om hogere groepen, dan zijn die mogelijkheden vaak veel kleiner. De Commissie vindt dat van scholen in dat geval niet altijd kan worden gevraagd om nog een kind in een groep te plaatsen als deze al helemaal vol is en er geen mogelijkheid voor de school is om nog een extra plaats in de groep te creëren. Als de Commissie een verzoek ‘voorwaardelijk’ toewijst, dan zal het bestuur van de school wel serieus moeten bezien of er (toch nog) een extra plaats kan worden gecreëerd in de groep. Als dat lukt, dan kan het kind alsnog worden geplaatst. Is er geen mogelijkheid om nog een extra plaats in de groep te creëren (bijvoorbeeld omdat de ruimte in het klaslokaal dat niet toelaat, of de zorgbehoefte binnen de groep al heel hoog is) dan hoeft het bestuur het kind niet toe te laten, ook al is de Commissie van oordeel dat terecht een beroep op de hardheidsclausule is gedaan.

Indienen van een verzoek

Een verzoek tot heroverweging kunt u uitsluitend indienen door dit formulier volledig in te vullen en de plaatsingsbrief als bijlage mee te sturen. In het formulier is ruimte opengelaten om uw verzoek toe te lichten en te onderbouwen. Als de ruimte op het formulier daarvoor niet voldoende is, dan kunt u uw toelichting in een aparte bijlage meesturen. Het formulier biedt daarnaast de mogelijkheid om bijlagen te uploaden waarnaar u in uw verzoek verwijst, zoals rapportages, medisch dossier, verklaringen etc. In ieder geval bent u verplicht om een kopie van de plaatsingsbrief mee te sturen waar het verzoek betrekking op heeft. Als de Commissie uw verzoek heeft ontvangen, dan krijgt u per mail een ontvangstbevestiging.

U moet uw verzoek binnen 14 dagen na ontvangst van de brief van Schoolwijzer indienen. Als het verzoek te laat door de Commissie wordt ontvangen dan zal de Commissie doorgaans het verzoek niet in behandeling nemen, tenzij u een goede reden kunt aangeven waarom het verzoek te laat is ingediend, bijvoorbeeld als sprake was van overmacht.

Contactformulier Commissie heroverweging

Tip

Schoolwijzer adviseert om uw kind altijd op de toegewezen school in te schrijven. Uw kind is dan verzekerd van een plaats, ook al is dat niet op de 1e voorkeursschool. Stel dat de Commissie Heroverweging uw verzoek niet honoreert en u de toegewezen plaats niet heeft bevestigd met een inschrijving, dan moet u uw kind opnieuw aanmelden voor een volgende plaatsingsronde, waarin minder schoolplaatsen te verdelen zijn.

Mondelinge toelichting

De Commissie bepaalt op basis van uw verzoek of ze nog behoefte heeft aan nadere informatie om tot een oordeel te komen. Als dat het geval is, dan zal de Commissie u uitnodigen voor een hoorzitting waarin u de kans krijgt om uw verzoek mondeling toe te lichten. Als de Commissie geen aanleiding ziet voor een mondelinge behandeling dan zal ze u dat ook laten weten. Als u van mening dat dat u toch moet worden gehoord, dan kunt u dat laten weten. U moet dan wel aangeven waarom u dat vindt. De Commissie kan dan alsnog bepalen dat u voor een hoorzitting wordt uitgenodigd. De Commissie stelt in beginsel de datum en het tijdstip van de zitting vast waarop u uw verzoek mondeling mag toelichten. Als de Commissie van mening is dat een hoorzitting niet noodzakelijk is om tot een oordeel te komen over uw verzoek dan ontvangt u het advies schriftelijk.

Eindoordeel

U ontvangt binnen enkele dagen nadat de Commissie alle informatie heeft ontvangen die ze nodig heeft, het eindoordeel van de Commissie. Daarin laat de Commissie u weten of uw verzoek gegrond, ongegrond of niet-ontvankelijk is (de Commissie neemt in dat laatste geval het verzoek niet in behandeling). Enkele weken daarna ontvangt u ook de schriftelijke motivering van het eindoordeel van de Commissie.
 

Opnieuw aanmelden na uitspraak

Als een verzoek tot heroverweging is afgewezen, dan kunt u uw kind gewoon weer aanmelden voor de volgende plaatsingsronde. De Commissie probeert altijd voor de volgende plaatsingsronde haar oordeel aan de ouders te laten weten. In sommige gevallen, wanneer er bijvoorbeeld heel veel verzoeken moeten worden behandeld, dan lukt dat niet. In dat geval is het in ieder geval verstandig om uw kind zekerheidshalve weer aan te melden voor de volgende plaatsingsronde en dan niet eerst het advies van de Commissie af te wachten.

Voorbeelduitspraken

Wilt u weten wat de argumenten voor het verzoek en de uitspraken van de commissie waren? Aan de rechterkant van de pagina vindt u een verzameling situaties uit de praktijk. Deze voorbeelden kunnen u meer inzicht geven in wanneer de Commissie honoreert, afwijst of het verzoek niet in behandeling neemt.

Onafhankelijke Commissie

De onafhankelijke Commissie Heroverweging is benoemd door de deelnemende schoolbesturen, maar beoordelen verzoeken geheel onafhankelijk. De leden zijn:

 • Mr. Jeroen Peters, Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen, voorzitter
 • Mr. Ben Vaessen, Vaessen Advocaten, plaatsvervangend voorzitter
 • Mr. Bas Verheyden, Surquin-Verheyden Advocaten, lid
 • Mr. Mariëla Harrigan, mr. Harrigan Interim & Advies, lid

Reglement commissie heroverweging toepassing voorrangsregels

Begripsbepaling
Ouder
: D
e persoon die het gezag heeft over het kind dat is aangemeld bij Schoolwijzer Nijmegen

Schoolwijzer Nijmegen: Een initiatief van de Nijmeegse schoolbesturen en de gemeente Nijmegen alwaar kinderen voor een plaats op een Nijmeegse basisschool worden aangemeld en dat zorgdraagt voor de verdeling van de beschikbare plaatsen op basis van voorrangsregels.

Plaatsingsadvies: De door Schoolwijzer Nijmegen aan de ouder verzonden brief waarmee de ouder wordt geïnformeerd over de plaatsing van het kind op een school, dan wel het niet plaatsen van een kind op een school.

Stuurgroep Gemengde Scholenbeleid: Het overlegorgaan waarin de Nijmeegse Schoolbesturen en de gemeente Nijmegen vertegenwoordigd zijn waarin overleg plaatsvindt en beslissingen worden genomen over (de uitvoering van) Schoolwijzer Nijmegen.

1 Verzoek tot heroverweging

 1. Een ouder[i] kan in de volgende gevallen een verzoek tot heroverweging van het plaatsingsadvies van Schoolwijzer Nijmegen indienen:

a. als de voorrangsregels in de opvatting van de ouder niet juist zijn toegepast;
b. als de ouder een beroep wil doen op de hardheidsclausule.

2 Indiening van een verzoek tot heroverweging

 1. Een verzoek tot heroverweging moet worden ingediend binnen veertien dagen nadat het plaatsingsadvies van Schoolwijzer Nijmegen is ontvangen.
 2. Een verzoek tot heroverweging moet worden ingediend door middel van het daartoe bestemde formulier op de website van Schoolwijzer Nijmegen.
 3. Het formulier moet volledig worden ingevuld en de gronden van het verzoek moeten in het formulier worden vermeld. Waar mogelijk moeten de gronden van het verzoek worden onderbouwd met schriftelijke bewijsstukken die als bijlage kunnen worden meegezonden.
 4. Het plaatsingsadvies waar het verzoek betrekking op heeft moet als bijlage met het formulier worden meegezonden.
 5. Als niet aan de voorwaarden, zoals genoemd in lid 1 tot en met 4 van dit artikel is voldaan, dan is er sprake van een gebrek en wordt de ouder in de gelegenheid gesteld om dit gebrek binnen een termijn van zeven dagen te herstellen.
 6. Als het gebrek niet binnen zeven dagen is hersteld, dan zal de commissie het verzoek niet in behandeling nemen en kan het verzoek niet-ontvankelijk worden verklaard.

3 De commissie

 1. De commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zes leden.
 2. De behandeling van een verzoek vindt plaats door twee leden en de (plaatsvervangend) voorzitter, tenzij sprake is van een voorzittersbeslissing als bedoeld in artikel 4.2 en 4.4.
 3. In beginsel hebben alle leden van de commissie een academische graad in de rechtsgeleerdheid. Van dit beginsel kan worden afgeweken wanneer een lid anderszins relevante kennis heeft van of ervaring heeft opgedaan in het onderwijsrecht. De behandeling van een verzoek vindt altijd plaats door een commissie waarvan de meerderheid een academische graad in de rechtsgeleerdheid heeft.
 4. De leden van de commissie worden benoemd door de Stuurgroep Gemengde Scholenbeleid.
 5. De Stuurgroep Gemengde Scholenbeleid benoemt tevens een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, op voordracht van de commissie.
 6. De commissie vervult haar taak onafhankelijk van de Stuurgroep Gemengde Scholenbeleid en Schoolwijzer Nijmegen.
 7. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die wordt benoemd door de Stuurgroep Gemengde Scholenbeleid.

4 De procedure

 1. Na ontvangst van het verzoek ontvangt de indiener van het verzoek een ontvangstbevestiging per e-mail.
 2. Indien een verzoek niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 2 van dit reglement en de verzoeker, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, het gebrek niet heeft hersteld, dan zal het verzoek niet inhoudelijk worden behandeld en kan het door de voorzitter van de commissie niet-ontvankelijk worden verklaard.
 3. Indien het verzoek wel voldoet aan de eisen, dan wordt verzoeker uitgenodigd voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting wordt verzoeker in de gelegenheid gesteld om het verzoek mondeling toe te lichten en vragen van de commissie te beantwoorden. De hoorzitting vindt in beginsel plaats binnen zes weken nadat het verzoek is ingediend.
 4. Als het verzoek naar het oordeel van de voorzitter van de commissie voldoende informatie bevat om zonder hoorzitting tot een advies te komen, dan kan de voorzitter op het verzoek beslissen zonder hoorzitting. Dit advies wordt per e-mail aan verzoeker toegezonden. Verzoeker kan tegen dit advies in verzet gaan, in welk geval alsnog een hoorzitting plaatsvindt en het verzoek door de volledige commissie zal worden behandeld. Het verzet moet binnen zeven dagen na ontvangst van het advies, per e-mail aan de Commissie worden verzonden.
 5. Binnen drie dagen na de hoorzitting zal de secretaris het advies van de commissie per e-mail aan verzoeker ter kennis brengen, tenzij naar aanleiding van de hoorzitting nog nadere informatie door de commissie is opgevraagd, die voor de commissie noodzakelijk is om een oordeel over het verzoek te geven.
 6. Het advies van de voorzitter of de commissie kan inhouden dat het verzoek gegrond wordt verklaard, voorwaardelijke gegrond wordt verklaard, ongegrond wordt verklaard of niet-ontvankelijk wordt verklaard.
 7. Het volledige advies, inclusief de schriftelijke motivering, zal binnen zes weken per e-mail aan verzoeker worden toegezonden. In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn met zes weken worden verlengd.
 8. Het advies van de commissie treedt in de plaats van het plaatsingsadvies van Schoolwijzer Nijmegen.

5 Taken secretaris

 1. De secretaris plant de hoorzittingen, verstuurt de uitnodiging daarvoor en maakt een verslag van de zitting.
 2. De secretaris stelt de verzoeker in kennis van de uitkomst van de behandeling van het verzoek en geeft deze uitkomst door aan Schoolwijzer Nijmegen.
 3. De secretaris stelt het advies van de commissie op en zorgt voor verzending ervan aan de verzoeker.
 4. De secretaris is het aanspreekpunt van de commissie voor zowel ouders, Schoolwijzer Nijmegen als de Stuurgroep Gemengde Scholenbeleid.

Toelichting:

De heroverwegingsprocedure is een laagdrempelige procedure zonder al te veel formele regels. Het is geen bezwaarprocedure zoals geregeld is in de Algemene wet bestuursrecht. Het plaatsingsadvies van Schoolwijzer is geen besluit als bedoeld in deze wet en het advies van de commissie geen beslissing op bezwaar. Het volgen van de procedure bij de commissie staat er niet aan in de weg dat een ouder een bestuursrechtelijke en/of civielrechtelijke procedure voert.

Dit reglement is vastgesteld door de Stuurgroep Gemengde Scholenbeleid op 12 december 2022 en vervangt het reglement commissie heroverweging toepassing spelregels uit 2009.


[i] Waar in dit reglement ‘ouder’ of ‘verzoeker’ wordt vermeld, wordt tevens bedoeld ‘ouders’ of verzoekers’.