Privacyverklaring

Schoolwijzer Nijmegen, wordt gevormd door de gezamenlijke schoolbesturen voor basisonderwijs te weten:

  • Stichting Conexus;
  • Stichting Sint Josephscholen;
  • Stichting Pallas
  • SIMONscholen
  • Stichting Basisschool De Klokkenberg
  • Stichting R.K. Onderwijs Lent

Schoolwijzer Nijmegen is gevestigd aan de Panovenlaan 1, 6525 DZ Nijmegen en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Schoolwijzer Nijmegen verwerkt uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren) doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Schoolwijzer Nijmegen respecteert het belang van uw privacy en zorgt dat uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Schoolwijzer Nijmegen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het uitvoeren van de afspraken  die tussen de Nijmeegse schoolbesturen in overleg met de gemeente Nijmegen zijn gemaakt op grond van artikel 161 lid 1 Wet op het primair onderwijs (Wpo)  met betrekking tot de centrale aanmelding van basisschoolleerlingen.

- Het ter beschikking stellen van de plaatsingsadviezen van Schoolwijzer Nijmegen aan de basisscholen waar het advies betrekking op heeft, zodat deze basisschool op basis daarvan op verzoek van  u als ouders tot inschrijving kan overgaan.

- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Het kunnen berekenen van het aantal beschikbare plaatsen op de basisscholen in de gemeente Nijmegen.

- Het kunnen berekenen van de verhouding kansrijke / kansarme kinderen per school, zoals beschreven in de voorrangsregels van Schoolwijzer Nijmegen.

Rechtsgrond:

- de verwerking is noodzakelijk om invulling te geven aan de afspraken die op grond van artikel 161 lid 1 Wpo tussen de Nijmeegse schoolbesturen zijn gemaakt. Op grond van artikel 161 lid 1 Wpo is aan schoolbesturen een taak van algemeen belang opgedragen, te weten het tegengaan van segregatie, het afstemmen van inschrijvings- en toelatingsprocedures en een evenwichtige verdeling van leerlingen met een onderwijsachterstand over de scholen.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- voor- en achternaam van u en uw kind(eren)

- geslacht van u en uw kind(eren)

- geboortedatum van u en uw kind(eren)

- adresgegevens van u en uw kind(eren)

- uw telefoonnummer

- uw e-mailadres

- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt over uw kind ten behoeve van de aanmelding op de basisschool

Geautomatiseerde besluitvorming:

Schoolwijzer Nijmegen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen.

Schoolwijzer Nijmegen gebruikt een op maat gemaakt computerprogramma die de voorrangsregels van Schoolwijzer Nijmegen per aanmelding toepast. Medewerkers van Schoolwijzer controleren altijd of de voorrangsregels juist door het computerprogramma worden toegepast.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Schoolwijzer Nijmegen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na het einde van het schooljaar waarvoor uw kind is aangemeld, worden de persoonsgegevens nog een jaar bewaard. De gegevens hebben we nodig om de effecten van schoolwijzer te kunnen berekenen, het systeem van Schoolwijzer te kunnen evalueren en daarover te kunnen rapporteren. In die berekeningen en rapportages worden geen persoonsgegevens opgenomen, maar cijfers die niet te herleiden zijn tot individuele personen. Na de bewaartermijn worden de persoonsgegevens definitief verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Schoolwijzer Nijmegen verstrekt uw gegevens niet aan derden behalve als dat nodig is voor de uitvoering van het centrale aanmeldsysteem of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schoolwijzer Nijmegen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Schoolwijzer Nijmegen verstrekt geen persoonsgegevens aan derden buiten Nederland.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Schoolwijzer Nijmegen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Recht op het inzien, corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens:

U heeft de volgende rechten m.b.t. tot de persoonsgegevens die u aan Schoolwijzer Nijmegen verstrekt:

-    Recht op inzage; welke persoonsgegevens heeft Schoolwijzer Nijmegen opgeslagen.

-    Recht op correctie; wanneer Schoolwijzer Nijmegen feitelijk onjuiste persoonsgegevens (van u)  heeft opgeslagen en/of deze onvolledig zijn.

-    Recht van bezwaar; als u, uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekt. Dit kan alleen als uw rechten zwaarder wegen dan het belang van Schoolwijzer Nijmegen voor het uitvoeren van haar taak.

-    Recht op beperking; uw persoonsgegevens worden door Schoolwijzer Nijmegen bewaard, maar mogen niet aangepast worden. Het recht op beperking geldt wanneer u bezwaar indient, wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens ter discussie stelt, wanneer u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is en wilt dat de persoonsgegevens bewaard blijven en wanneer u de gegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

-    Recht op overdraagbaarheid; het recht op doorsturen van uw persoonsgegevens vanuit Schoolwijzer Nijmegen naar een andere verantwoordelijke, zolang dit technische mogelijk is en deze gegevens enkel verwerkt zijn op basis van uw toestemming, zonder verder wettelijke verplichting zoals gesteld in artikel 6 van de AVG.

-    Intrekken van toestemming; u heeft het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door Schoolwijzer Nijmegen in te trekken. Het kan zijn dat Schoolwijzer Nijmegen toch verplicht is om uw persoonsgegevens te bewaren i.v.m. het uitvoeren van een wettelijke verplichting.

Verzoek indienen:

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoolwijzernijmegen.nl.

Voor het afhandelen van uw verzoek mag Schoolwijzer Nijmegen geen kosten in rekening brengen, tenzij er misbruik wordt gemaakt van deze rechten door hier bijvoorbeeld excessief gebruik van te maken. Binnen een termijn van vier weken laat Schoolwijzer Nijmegen weten of Schoolwijzer Nijmegen uw verzoek gaat uitvoeren of motiveert Schoolwijzer Nijmegen waarom uw verzoek wordt afgewezen. Deze termijn kan eventueel met vier weken verlengd worden, u wordt hier dan van op de hoogte gebracht.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Schoolwijzer Nijmegen niet kan voldoen aan een verzoek, dit zal dan gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt worden.

Schoolwijzer Nijmegen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Schoolwijzer Nijmegen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende en afdoende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Schoolwijzer Nijmegen neemt de volgende maatregelen.

- Het up-to-date houden van de computersystemen met beveiligingsupdates.

- Het up-to-date houden van de software van Schoolwijzer Nijmegen en de servers waar deze software staat met beveiligingsupdates.

- Scholing van de medewerkers van Schoolwijzer Nijmegen m.b.t. de geldende wet- en regelgeving omtrent privacy en het verwerken van persoonsgegevens (in een digitale omgeving).

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@schoolwijzernijmegen.nl

Functionaris Gegevensbescherming:

Pascal Marcelis is aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming van Schoolwijzer Nijmegen. Hij is bereikbaar via het algemene e-mailadres en telefoonnummer van Schoolwijzer Nijmegen.

Wijzigingen statement:

Wijzigingen in deze privacyverklaring zullen altijd gepubliceerd worden op de website van Schoolwijzer Nijmegen (www.schoolwijzernijmegen.nl).

Contactgegevens:
www.schoolwijzernijmegen.nl
Schoolwijzer Nijmegen
Panovenlaan 1
6525 DZ Nijmegen
024 360 20 22