Uitspraken commissie heroverweging

uitspraken van de Commissie Heroverweging

Een uitspraak van de Commissie Heroverweging is een advies aan het schoolbestuur, net als bij Schoolwijzer. In de praktijk wordt een advies van de Commissie Heroverweging overgenomen in het besluit van het schoolbestuur.

voorbeelden van uitspraken van de Commissie Heroverweging

Hieronder vindt u voorbeelden van uitspraken die de Commissie Heroverweging eerder heeft gedaan. De genoemde namen zijn gefingeerd.

1. onduidelijke begrippen op het aanmeldformulier van de basisschool

Advies commissie: verzoek gehonoreerd

De situatie

De ouders van Jonas willen hun zoon aanmelden voor de basisschool en vullen het inschrijfformulier op 26 augustus 2007 in en sturen het naar de school. Dat is vóór de invoering van Schoolwijzer. Een paar dagen later ontvangen de ouders een brief van de school: de bevestiging van inschrijving. Hierdoor verwachten de ouders dat hun kind is toegelaten op deze school. Dit blijkt echter niet het geval – de bevestiging van inschrijving betekent nog niet dat Jonas aangenomen is op de school. De ouders van Jonas hebben hun zoon in 2007 al hadden ingeschreven en vinden het vreemd dat zij hun zoon nu opnieuw via Schoolwijzer moeten aanmelden. Daarom dienen zij een verzoek tot heroverweging in bij de Commissie Heroverweging.

Het advies
Na onderzoek van de commissie stelde zij vast dat de basisschool op het inschrijfformulier een aantal belangrijke onderwijsrechtelijke begrippen zoals ‘aanmelding’, ‘inschrijving’ en ‘plaatsing’ niet juist en volgens de wet had gebruikt. Hierdoor interpreteerden de ouders de brief van de school onbedoeld als een bevestiging van de plaatsing van Jonas op de school. Daarom bepaalde de commissie dat Jonas tóch mocht beginnen op de voorkeursschool van de ouders.

En nu?
Deze situatie komt niet meer voor, omdat sinds de invoering van Schoolwijzer geen enkele basisschool nog een inschrijfformulier aan ouders verstrekt. Alle aanmeldingen verlopen via Schoolwijzer.

2. een kwetsbaar kind door een fysieke handicap

Advies commissie: verzoek gehonoreerd

De situatie
Zara is bijna 4 jaar en heeft een fysieke handicap, waardoor ze extra kwetsbaar is. Om die reden kiezen haar ouders bewust voor een school, die volgens hen het best past bij hun dochter. Die school blijkt echter het maximum aantal leerlingen te hebben bereikt, waardoor Zara niet geplaatst kan worden op haar voorkeursschool.
De ouders van Zara zijn het niet eens met de beslissing van Schoolwijzer, en willen dat deze beslissing wordt heroverwogen. Daarom dienen zij een verzoek in bij de Commissie Heroverweging.

Het advies
De Commissie Heroverweging luisterde naar de argumenten van de ouders van Zara en bestudeerde het deskundigenrapport dat over Zara was geschreven. Na dit onderzoek bepaalde de commissie dat er voldoende argumenten waren om – in het belang van Zara – het schoolbestuur te adviseren om na te gaan of het mogelijk was om Zara alsnog op de voorkeursschool te plaatsen. Na haar verjaardag kon Zara starten op de voorkeursschool.

3. schoolkeuze gebaseerd op je levensbeschouwing

Advies commissie: verzoek gehonoreerd

De situatie
Bloem woont met haar moeder en broer in Arnhem. Ze verhuizen binnenkort naar Nijmegen. Bloem’s moeder vindt het belangrijk dat haar kinderen onderwijs volgen dat goed past bij de antroposofische levensbeschouwing van het gezin. Daarom volgen Bloem en haar broer onderwijs op de vrije school in Arnhem, een school met een antroposofische grondslag. In Nijmegen wil de moeder dat haar kinderen ook onderwijs op de vrije school kunnen gaan volgen. Zij kiezen voor basisschool Meander op de 1e voorkeursplek, de enige school voor basisonderwijs met een antroposofische grondslag in Nijmegen. Helaas is op deze school geen plek meer in de groepen van Bloem en haar broer en zij krijgen een plaatsingsadvies voor een andere school.
De moeder is teleurgesteld en dient een verzoek tot heroverweging bij de commissie in. Ze schrijft daarin dat ze door het niet plaatsen van haar kinderen gedwongen wordt om een school te kiezen van een andere, minder bij haar gezin passende richting. Dit, zo stelt ze, past niet bij het wettelijke keuzerecht voor bijzonder onderwijs van een bepaalde richting.

Het advies
De Commissie Heroverweging luisterde naar de argumenten van de moeder van Bloem en bepaalde dat in dit geval een uitzondering moest worden gemaakt. Door het niet plaatsen van Bloem en haar broertje op Meander worden zij gedwongen om naar een school van een andere richting te gaan. Dit past niet bij het keuzerecht voor bijzonder onderwijs van een bepaalde richting. Bloem en haar broertje konden dus hun schoolcarrière in Nijmegen voortzetten op de vrije school.

4. kiezen is je recht

Advies commissie: verzoek afgewezen

De situatie
Mark wordt bijna 4 jaar en zijn verzorgers kiezen een openbare basisschool in de buurt. Schoolwijzer geeft echter een ander plaatsingsadvies, zodat Mark niet kan starten op deze buurtschool. Zijn verzorgers zijn het hier niet mee eens en dienen een verzoek tot heroverweging in bij de Commissie Heroverweging. In dat verzoek stellen zij dat volgens artikel 23 van de Grondwet hun zoon recht heeft op een plaats op hun voorkeursschool.
In artikel 23 van de Grondwet staat dat ouders het recht hebben om een school te kiezen. Eveneens is in dat artikel te lezen dat wanneer de gekozen school vol zit, ouders het recht hebben om een andere openbare of bijzondere school te kiezen.

Het advies
De commissie heroverwoog de beslissing. Na beraad kwam de commissie tot de conclusie dat er geen uitzondering kon worden gemaakt; het verzoek werd afgewezen. Het recht op keuzevrijheid in artikel 23 van de Grondwet betekent namelijk niet dat ouders altijd recht hebben op een plaats voor hun kind op de school van hun 1e keuze. Mark kon dus niet starten op zijn 1e voorkeursschool.

5. de route naar de aangewezen school is niet veilig

Advies commissie: verzoek afgewezen

De situatie
Milo woont met zijn ouders in Nijmegen en kan niet wachten tot hij naar school mag. Het gezin krijgt echter na de lotingprocedure te horen dat Milo niet geplaatst kan worden op de school van hun 1e keuze; het plaatsingsadvies van Schoolwijzer is een school verderop (deze school behoort wel tot één van de drie dichtstbijzijnde scholen).
De ouders zijn teleurgesteld en vragen de Commissie Heroverweging om de beslissing van Schoolwijzer nog eens onder de loep te nemen. Ze stellen in hun aanvraag dat de 1e school dichterbij is, het verkeer rondom de school veiliger is (30-kilometerzone) en dat ze de school meer geborgen vinden voor hun zoon.

Het advies
Uiteindelijk bepaalde de Commissie Heroverweging dat wanneer Milo onderwijs gaat volgen op een andere school verderop, dit niet tot een onaanvaardbare situatie zou leiden voor Milo en zijn ouders. Wanneer Milo een jaar of 10 is, zou hij best zelfstandig naar en van school kunnen gaan. Daarom werd het plaatsingsadvies van Schoolwijzer niet herzien. Het lotingssysteem heeft weleens tot gevolg dat sommige gezinnen een voor hen ongunstigere situatie zullen moeten accepteren. Een school verderop is geen reden tot het maken van een uitzondering.

6. kind gaat naar het kinderdagverblijf naast de basisschool

Advies commissie: verzoek afgewezen

De situatie
Megan (3,5) woont met haar ouders in een nieuwbouwwijk in Nijmegen en gaat een paar dagen per week – als haar ouders allebei moeten werken – naar kinderdagverblijf De Eenhoorn. Dit kinderdagverblijf ligt naast de basisschool die haar ouders voor haar uitgekozen hebben. Het gezin krijgt echter bericht met daarin het plaatsingsadvies van Schoolwijzer: hun dochter zal onderwijs kunnen volgen op de basisschool van hun 2e voorkeur, iets verderop.
De ouders zijn het niet eens met dit advies en stellen dat kinderen die naar het kinderdagverblijf naast de school gaan, ook naar deze basisschool moeten kunnen. Bovendien zullen de ouders en andere verzorgers praktische nadelen gaan ervaren bij het wegbrengen en ophalen. Andere kinderen uit het gezin verblijven namelijk nog wel in het kinderdagverblijf, waardoor de ouders meerdere keren per dag 2 locaties moeten aandoen. Daarom dienen ze een verzoek tot heroverweging in bij de commissie.

Het advies
De Commissie Heroverweging bekeek het verzoek en stelde het volgende. De keuze voor een kinderdagverblijf is vrij en speelt geen rol bij de spelregels die gehanteerd worden in de matchingsprocedure voor het basisonderwijs. Het kinderdagverblijf dat het kind bezoekt naast de voorkeursbasisschool, heeft dus geen invloed op het advies van Schoolwijzer en de commissie. Daarbij stelde de commissie dat het praktische nadeel dat de familie zal ondervinden, niet leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de dochter of de familie. De commissie herziet het plaatsingsadvies van Schoolwijzer daarom niet.

7. bijzondere woonsituatie

Advies commissie: verzoek afgewezen

De situatie
Jamal van 3 woont met zijn verzorgers in een wooncomplex. Zijn verzorgers kiezen voor hem de basisschool waar alle andere kinderen die in het wooncomplex wonen, ook onderwijs volgen. Na ontvangst van plaatsingsadvies van Schoolwijzer – niet de school van hun 1e voorkeur – stellen de verzorgers in een verzoek tot heroverweging dat door het volgen van onderwijs op de andere basisschool, Jamal in een geïsoleerde positie komt.

Het advies
De Commissie Heroverweging bekeek het verzoek en de bijzondere woonvorm van Jamal en zijn verzorgers. Hoewel de commissie begrip heeft voor deze bijzondere woonvorm, besloot zij dat de regels juist zijn toegepast en de nadelen voor Jamal niet zwaar genoeg wegen om tot een uitzondering over te gaan.

8. bewuste keuze voor onderwijsconcept jenaplan/montessori

Advies commissie: verzoek afgewezen

De situatie
De ouders van Lieve zetten op de 1e voorkeursplek een basisschool die werkt volgens het onderwijsconcept Jenaplan/Montessori. Op de 2e en 3e plek kiezen zij basisscholen die niet volgens deze onderwijsconcepten werken. Lieve krijgt een plaatsingsadvies voor de 2e-voorkeursschool waarna haar ouders besluiten een verzoek in te dienen tot heroverweging. Ze geven erin aan dat zij een sterke voorkeur hebben voor het Jenaplan/Montessori-concept en vragen op grond daarvan een plek voor Lieve aan op de 1e-voorkeursschool.

Het advies
De commissie bekijkt het geval en oordeelt uiteindelijk dat er geen reden is om af te wijken van het plaatsingsadvies. Lieve kan dus niet op de Jenaplanschool terecht. De reden hiervoor is dat de ouders op de 2e en 3e voorkeursplek scholen hebben gekozen die met een ander onderwijsconcept werken, terwijl er in Nijmegen meer basisscholen zijn die uitgaan van het onderwijsconcept Jenaplan/Montessori.

9. jongste kind is niet op tijd voor de 1e lotingronde aangemeld bij schoolwijzer

Advies commissie: verzoek afgewezen

De situatie
De ouders van Lucas melden hun jongste zoon te laat aan bij Schoolwijzer. Hierdoor heeft Lucas niet meegeloot tijdens de 1e lotingsronde in maart. Inmiddels is het maximaal aantal leerlingen van de voorkeursschool van Lucas bereikt, waardoor Lucas na 2e loting het plaatsingsadvies ontvangt voor de 2e-voorkeursschool. De ouders willen toch graag een plek voor hem op de school van hun 1e voorkeur en dienen daarom een verzoek tot heroverweging in bij de Commissie Heroverweging.

Het advies
De commissie nam het verzoek in beraad en bepaalde dat de ouders een risico namen door Lucas te laat aan te melden. Daar kan Schoolwijzer geen rekening mee houden. De ouders hebben destijds ook een herinneringsbrief ontvangen voor de 1e matchingsronde. Daarbij concludeert de commissie dat de nadelige gevolgen voor Lucas en zijn ouders niet zwaar genoeg wegen om een uitzondering te kunnen maken. Lucas heeft dus een plaats op de school van de 2e voorkeur.

10. bewuste keuze voor schoolconcept en daardoor buurtschool op de 2e plaats

Advies commissie: verzoek afgewezen

De situatie
De ouders van Max kiezen op voorkeursplek 1 een school verderop in de stad, met een onderwijsconcept dat niet door de 3 dichtstbijzijnde scholen wordt gehanteerd. Deze school is niet één van de 3 dichtstbijzijnde basisscholen. Op de 2e voorkeursplaats kiezen zij de dichtstbijzijnde basisschool. Op het moment dat de ouders een plaatsingsadvies van Schoolwijzer ontvangen voor de 3e voorkeursschool voelen zij zich dubbel benadeeld. Na afloop van de matchingsprocedure bleek dat de op de 2e voorkeursschool allemaal kinderen geplaatst waren die deze school als 1e voorkeursschool hadden opgegeven. Er was op deze school geen plek meer voor Max. De ouders van Max dienen daarom een verzoek tot heroverweging in bij de commissie.

Het advies
De commissie oordeelde dat de regels juist zijn toegepast, en maakte geen uitzondering voor Max. De ouders konden zelf kiezen; zij hebben bewust een school verderop in de stad op de 1e voorkeursplek geplaatst. Het plaatsingsadvies zal ook niet leiden tot evident onaanvaardbare gevolgen voor Max en zijn ouders.

11. geen plaatsingsadvies ontvangen van schoolwijzer

Advies commissie: verzoek afgewezen

De situatie
De ouders van Storm hebben een brief van Schoolwijzer ontvangen waarin staat dat zij nog geen plaatsingsadvies kunnen krijgen voor hun zoon. Ze hebben bij inschrijving hun schoolvoorkeuren stevig gemotiveerd. Ze kozen niet één van de 3 dichtstbijzijnde scholen op de 1e voorkeursplek. Hun zoon Storm kan echter niet terecht op de scholen die op de 2e en 3e plaats staan, omdat bij deze twee scholen het maximum aantal leerlingen is bereikt door het toepassen van de voorkeursregels. De ouders benaderen de Commissie Heroverweging.

Het advies
De Commissie Heroverweging stelt dat de ouders van Storm geen verzoek tot heroverweging kunnen indienen omdat zij nog geen plaatsingsadvies hebben ontvangen. De ouders krijgen het advies om contact op te nemen met Schoolwijzer. Als blijkt dat er geen enkele plaats voor hun zoon Storm is op één van de 3 voorkeursscholen, kunnen de ouders in overleg met Schoolwijzer een plaatsingsadvies krijgen voor Storm voor een school waar nog wel plek is. Als ouders het met dit plaatsingsadvies niet eens zijn, kunnen zij een verzoek tot heroverweging indienen.