Voorrangsregels

Schoolwijzer verzamelt alle aanmeldingen en verdeelt de beschikbare plaatsen op basisscholen aan de aangemelde kinderen in verschillende plaatsingsrondes. In februari gebeurt dat voor het eerst voor het volgende schooljaar. Het computersysteem van Schoolwijzer past voorrangsregels toe bij het verdelen van plaatsen voor kinderen die vier jaar worden. Zo verloopt dit proces eerlijk, rechtvaardig en transparant. Aanmeldingen voor groep 2 tot en met 8 worden handmatig verwerkt volgens hetzelfde voorrangsbeleid.

Het computersysteem van Schoolwijzer vult de vrije plaatsen op een bepaalde school met alle aanmeldingen die tot dan toe zijn ontvangen. Soms zijn er echter meer aanmeldingen uit een bepaalde voorrangscategorie (zoals buurtkinderen) dan dat er beschikbare plaatsen zijn op een school. Dan worden de plaatsen verloot. Elk kind in die categorie maakt dan evenveel kans op een plaats.
Voor de stadsscholen Hidaya en Meander gelden andere voorrangsregels. Lees deze regels hier.

1. Kinderen met een broertje of zusje op de voorkeursschool

Kinderen woonachtig in Nijmegen met een broertje of zusje op de voorkeursschool krijgen voorrang op andere kinderen. Schoolwijzer garandeert een plaats voor uw kind, mits u hem/haar aanmeldt vóór de 1e plaatsingsronde (1 februari) van het schooljaar waarin uw kind vier jaar wordt, u de betreffende school als eerste voorkeur kiest en u bij de aanmelding aanvinkt dat al een broer/zus naar die school gaat. Alle andere kinderen die op hetzelfde adres staan ingeschreven als het kind dat u aanmeldt, worden als broertjes of zusjes aangemerkt. Uitgangspunt is het adres waar het kind staat ingeschreven en ook daadwerkelijk het hoofdverblijf heeft op het moment dat het kind naar school gaat. Schoolwijzer kan om bewijsstukken vragen.

Attentie: op deze regel zijn twee uitzonderingen. Deze plaatsingsgarantie geldt niet voor broers/zussen van kinderen die buiten Nijmegen wonen, ook niet als u bij het eerder geplaatste kind wel in Nijmegen woonde. Deze plaatsingsgarantie geldt ook niet voor broers/zussen van kinderen die geplaatst zijn bij Unit Wit van het Talent en de Leonardo afdeling van de Hazesprong omdat aanmelding voor deze onderwijsvormen niet via Schoolwijzer verloopt.

Bij de overige plaatsingsrondes (april, juni, september en november) hebben broers/zussen voorrang maar is er geen plaatsingsgarantie. Ook hier zijn de twee bovengenoemde uitzonderingen van toepassing. 

meerdere aanmeldingen binnen één gezin

Heeft u meer kinderen? Het uitgangspunt van Schoolwijzer is dat kinderen naar dezelfde school kunnen. Mochten er verschillende opties zijn dan neemt Schoolwijzer Nijmegen contact met u op.

meerlingen aanmelden

Een aanmelding voor een meerling, mits aangemeld voor dezelfde groep, beschouwt Schoolwijzer als één aanmelding voor twee of meer kinderen, tenzij de ouders een andere voorkeur opgeven. Dit houdt in dat meerlingen een plaatsingsadvies krijgen voor één en dezelfde school. Betreft het een meerling aanmelding voor verschillende groepen dan is plaatsingsmogelijkheid niet voor beide groepen gegarandeerd. Elk kind van een meerling dient apart aangemeld te worden.

2. Kinderen die een buurtschool kiezen

Kinderen uit Nijmegen voor wie de voorkeursschool een buurtschool is, krijgen vervolgens voorrang op andere kinderen. De buurtscholen van uw kind, zijn door Schoolwijzer bepaald. Het zijn de 3 scholen die automatisch verschijnen boven aan het online aanmeldingsformulier, of klik hier om uw buurtscholen te bekijken. Uitgangspunt is het adres waar het kind staat ingeschreven en ook daadwerkelijk het hoofdverblijf heeft op het moment dat het kind naar school gaat. De drie buurtscholen worden bepaald via Google Distance Matrix op basis van de kortste looproute.

Uitzondering: Heilig Landstichting
Heilig Landstichting hoort bij de gemeente Berg en Dal. In Heilig Landstichting zijn geen scholen. De dichtstbijzijnde basisscholen liggen in Nijmegen. Daarom worden de kinderen uit Heilig Landstichting die een oudere broer of zus hebben op de 1e voorkeursschool in Nijmegen gelijkgesteld aan kinderen uit Nijmegen met een broer of zus op de voorkeursschool. Ze krijgen daarmee ook voorrang. Dit geldt alleen in de 1e plaatsingsronde van een schooljaar (1 februari). In alle andere gevallen wordt uw kind gezien als een niet-Nijmeegs kind en komt alleen in aanmerking voor de overgebleven plaatsen, na plaatsing van de Nijmeegse kinderen.

3. Overige aanmeldingen

Tot slot worden de resterende plaatsen verdeeld onder de overige aanmeldingen van de kinderen uit Nijmegen. Dat zijn bijvoorbeeld de kinderen waarvoor de school geen buurtschool is of die er géén broer of zus hebben.

4. Kinderen die buiten Nijmegen wonen

Kinderen uit Nijmegen krijgen voorrang op kinderen van buiten de gemeente Nijmegen. Aanmeldingen van kinderen buiten Nijmegen komen pas aan de beurt, als álle kinderen uit Nijmegen in deze plaatsingsronde zijn geplaatst. Uitgangspunt is het woonadres vanaf het moment dat het kind daadwerkelijk naar school gaat.

5. Onjuiste informatie

Als blijkt dat onjuiste informatie bij de aanmelding is ingevuld op grond waarvan een plaatsingsadvies wordt gegeven voor een school waar het kind anders niet voor in aanmerking zou zijn gekomen dan heeft dat gevolgen voor de inschrijving van het kind. Het plaatsingsadvies wordt dan met terugwerkende kracht ingetrokken en de inschrijving van het kind op de school zal ongedaan worden gemaakt. Oók als het kind inmiddels op de school is gestart, wordt de inschrijving ongedaan gemaakt en zal het kind naar een andere school moeten. De ouders moeten hun kind daarvoor opnieuw via Schoolwijzer aanmelden.