Aanmelden
voor nieuwe plaatsingsronde
vóór 1 sept.
2019!

Voorrangsregels

Schoolwijzer verzamelt alle aanmeldingen en verdeelt de beschikbare plaatsen op basisscholen aan de aangemelde kinderen in plaatsingsrondes. Op 1 maart gebeurt dat voor het eerst voor het volgende schooljaar. Het computersysteem van Schoolwijzer past de volgende voorrangsregels toe bij het verdelen van plaatsen. Zo verloopt dit proces eerlijk, rechtvaardig en transparant.

Het computersysteem van Schoolwijzer vult de vrije plaatsen op een bepaalde school met alle aanmeldingen die tot dan toe zijn ontvangen. Daarbij hanteert het systeem de volgende voorrangsregels. Soms zijn er echter meer aanmeldingen uit een bepaalde voorrangscategorie (zoals buurtkinderen) dan dat er beschikbare plaatsen zijn op een school. Dan worden de plaatsen verloot. Elk kind in die categorie maakt dan evenveel kans op een plaats.
Voor de stadsscholen Hidaya en Meander gelden andere voorrangsregels. Lees deze regels hier.

1. Kinderen met een broertje of zusje op de voorkeursschool

Kinderen uit Nijmegen met een broertje of zusje op de voorkeursschool krijgen voorrang op andere kinderen. Schoolwijzer garandeert dan een plaats voor uw kind, mits u hem of haar aanmeldt vóór de 1e plaatsingsronde (1 maart). Alle andere kinderen die op hetzelfde adres staan ingeschreven als het kind dat u aanmeldt, worden als broertjes of zusjes aangemerkt door het computersysteem. Uitgangspunt is het adres waar het kind staat ingeschreven en ook daadwerkelijk het hoofdverblijf heeft op het moment dat het kind naar school gaat. Schoolwijzer kan om bewijsstukken vragen.

meerdere aanmeldingen binnen één gezin

Hebt u meer kinderen? Het uitgangspunt van Schoolwijzer is dat kinderen naar dezelfde school kunnen. Mochten er verschillende opties zijn dan neemt Schoolwijzer Nijmegen contact met u op.

meerlingen aanmelden

Een aanmelding voor een meerling beschouwt Schoolwijzer als 1 aanmelding voor 2 of meer kinderen, tenzij de ouders een andere voorkeur opgeven. Dat houdt in dat meerlingen een plaatsingsadvies krijgen voor één en dezelfde school.

2. Kinderen die een buurtschool kiezen

Kinderen uit Nijmegen voor wie de voorkeursschool een buurtschool is, krijgen vervolgens voorrang op andere kinderen. De buurtscholen van uw kind, zijn door Schoolwijzer bepaald. Het zijn de 4 scholen die automatisch verschijnen boven aan het online aanmeldingsformulier, of klik hier om uw buurtscholen te bekijken. Uitgangspunt is het adres waar het kind staat ingeschreven en ook daadwerkelijk het hoofdverblijf heeft op het moment dat het kind naar school gaat.

Uitzondering: Heilig Landstichting
Heilig Landstichting hoort bij de gemeente Berg en Dal. In Heilig Landstichting zijn geen scholen. De dichtstbijzijnde basisscholen liggen in Nijmegen. Daarom worden de kinderen uit Heilig Landstichting die een oudere broer of zus hebben op de voorkeursschool in Nijmegen gelijkgesteld aan kinderen uit Nijmegen met een broer of zus op de voorkeursschool. Ze krijgen daarmee ook voorrang. Dit geldt alleen in de 1e plaatsingsronde van een schooljaar (1 maart). In alle andere gevallen wordt uw kind gezien als een niet-Nijmeegs kind en komt alleen in aanmerking voor de overgebleven plaatsen na de Nijmeegse kinderen.

3. Kinderen die bijdragen aan verhouding kansarm / kansrijk

Als er daarna nog plaats is, krijgen de kinderen uit Nijmegen voorrang voor wie de school niet een buurtschool is, maar die wel positief bijdragen aan de ideale verhouding van 30% kansarme - 70% kansrijke leerlingen.

4. Overige aanmeldingen

Tot slot worden de resterende plaatsen verdeeld onder de overige aanmeldingen van de kinderen uit Nijmegen. Dat zijn bijvoorbeeld de kinderen waarvoor de school niet een buurtschool is, die er géén broertjes of zusjes hebben, en niet bijdragen aan de verhouding kansarme/kansrijke leerlingen.

5. Kinderen die niet in Nijmegen wonen

Kinderen uit Nijmegen krijgen voorrang op kinderen van buiten de gemeente Nijmegen. Aanmeldingen van kinderen buiten Nijmegen komen pas aan de beurt, als álle kinderen uit Nijmegen in die plaatsingsronde zijn geplaatst. Uitgangspunt is het woonadres vanaf het moment dat het kind daadwerkelijk naar school gaat.

6. Onjuiste informatie

Als blijkt dat onjuiste informatie bij de aanmelding is ingevuld op grond waarvan een plaatsingsadvies wordt gegeven voor een school waar het kind anders niet voor in aanmerking zou zijn gekomen dan heeft dat gevolgen voor de inschrijving van het kind. Het plaatsingsadvies wordt dan met terugwerkende kracht ingetrokken en de inschrijving van het kind op de school zal dan ongedaan worden gemaakt. Ook al is het kind inmiddels op de school gestart, zal de inschrijving ongedaan gemaakt worden en zal het kind naar een andere school moeten. De ouders zullen hun kind dan opnieuw via Schoolwijzer moeten aanmelden.