Aanmelden
voor nieuwe plaatsingsronde
vóór 1 sept.
2019!

Informatie nieuwe school Lent

Op basis van de complexe en strikt toegepaste wet- en regelgeving gaat de nieuwe school pas met ingang van 1 augustus 2018 officieel van start gaan. De wet houdt daarbij volstrekt geen rekening met het feit dat de woningbouw in Lent de afgelopen tijd explosief groeide en dat bestaande basisscholen snel vol liepen. Als noodoplossing is daarom gekozen voor een model waarbij de nieuwe school in schooljaar 2017-2018  “onder de administratieve vlag“ vaart van OBS de Verwondering.

De nieuwe school gaat in het voorjaar van 2018 pas haar naam krijgen. Vanaf het vroege voorjaar gaan we aan de slag met de ontwikkeling van de school en het schoolconcept. Zodat de school in augustus voldoende toegerust van start kan gaan. Een aantal ingrediënten voor het nieuwe schoolconcept is bekend:
-    Veel aandacht voor de vaardigheden die nu en in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen: informatie zoeken, analyseren en verwerken; probleem-oplossen; samenwerken; kunnen plannen; keuzes maken; communiceren en presenteren. Dit komt terug in de organisatie van het onderwijs, de opdrachten die kinderen krijgen en de diversiteit aan leersituaties die op de nieuwe school worden ingericht.
-    Vergaande samenwerking tussen school en kinderopvang. Waardoor doorlopende leerlijnen ontstaan voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. In het gebouw van de nieuwe school wordt kinderopvang, een peuterspeelzaalfunctie en buitenschoolse opvang voorzien. 
-    Het leren op de nieuwe school wordt vooral ook georganiseerd vanuit de leervraag van het kind, de ontwikkelingsfase waarin het verkeert, diens competenties en het leertempo van het kind. Niet het levensjaar van een kind bepaalt het onderwijsaanbod en ook niet de leermethode voor Taal of rekenen die voorschrijft welk aanbod een kind op een bepaald moment normaal gesproken nodig heeft, maar de vordering van het individuele leerproces. Dit vergt een organisatie van het onderwijs waarbij meerdere leraren betrokken zijn op het kind. Dit gepersonaliseerd leren wordt ondersteund door gebruik van een ICT-rijke leeromgeving.

Nu bekend is dat de nieuw school per 1 augustus 2018 van start mag gaan, zijn ook de voorbereidingen gestart voor het bouwen van een modern, nieuw schoolgebouw. Dat wordt voorzien in De Stelt, in de buurt van de Waalbanddijk. Omdat eerst een dijkverzwaring moet plaatsvinden wordt het nieuwe gebouw pas op zijn vroegst in 2020 gereed verwacht.

Kaartje situatie scholen Lent

Informatieavonden voor geïnteresseerde ouders worden georganiseerd op donderdag 1 februari en donderdag 17 mei. Beide avonden starten om 19.30 uur en vinden plaats in de tijdelijke schoolvoorziening aan de Barbarastraat in Nijmegen/Lent. In de loop van het voorjaar 2018 zal meer bekend worden over de verdere invulling van het schoolconcept. In verband hiermee zullen omstreeks mei/juni 2018 ook een informatieronde georganiseerd voor geïnteresseerden en ouders van de “tijdelijke school” om hen op de ontwikkelingen te betrekken.